J123

J123

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 42.5 cm

Độ rộng: 4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 120-130 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J412

J412

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 43.5 cm

Độ rộng: 4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 160 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J413

J413

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 38 cm

Độ rộng: 2 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 220 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J415

J415

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 44 cm

Độ rộng: 5.7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 80 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J415B

J415B

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 44 cm

Độ rộng: 6 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 65 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J416

J416

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 39 cm

Độ rộng: 7.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 80 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J418

J418

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 40 cm

Độ rộng: 3.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 140-150 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J419

J419

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 43.5 cm

Độ rộng: 5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 100 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J419B

J419B

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 43.5 cm

Độ rộng: 5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 100 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J420

J420

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 49.5 cm

Độ rộng: 5.3 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 80 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J421

J421

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 42 cm

Độ rộng: 6.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 66-80 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J422

J422

Danh mục: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 45 cm

Độ rộng: 7 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 66-80 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J425

J425

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 38 cm

Độ rộng: 4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 150 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J426

J426

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 37 cm

Độ rộng: 4.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 150 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J427

J427

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 45/50 cm

Độ rộng: 4/4.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (màu khác liên hệ)

Quy cách đóng thùng: 80-90 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J428

J428

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 45 cm

Độ rộng: 5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 90 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J429

J429

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 41/43/45 cm

Độ rộng: 7/7.5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 80-90 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J500

J500

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 44 cm

Độ rộng: 6 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 65 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J501

J501

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 44.5 cm

Độ rộng: 4 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 110 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết
J502

J502

Công năng: Móc treo áo khoác, vest

Độ dài: 47 cm

Độ rộng: 5 cm

Màu thân mắc: Màu đen (hoặc màu theo yêu cầu)

Quy cách đóng thùng: 70 sản phẩm/thùng (50x 46x 60cm)

Chi tiết