Tầm nhìn chiến lược

 

- Lớn mạnh cùng sự phát triển của ngành may mặc nước nhà và thế giới.

- Liên tục nâng cao trình độ nhân sự và công nghệ sản xuất.

- Để chất lượng sản phẩm và dịch vụ được toàn thế giới công nhận.